Мэдээ мэдээлэл

ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2016 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

      Аймгийн болон сумдын төрийн захиргааны байгууллагад иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг шийдвэрлэхдээ Монгол улсын хууль тогтоомж, түүний дотроос “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл гомдлыг  шийдвэрлэх тухай хууль”, Засгийн газрын  2005 оны 67 тоот тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2013 оны А/83 тоот захирамжаар баталсан журмыг мөрдөж ажиллалаа. 

Аймгийн хэмжээнд 2016 оны 2-р улиралд 4821 санал, өргөдөл, гомдол ирснийг бүртгэн авч 3945 буюу 81.8%-ийг шийдвэрлэн хариу өгч ажиллалаа. Шийдвэрлэх шатандаа буюу хугацаа болоогүй 876 санал, өргөдөл, гомдол байна.

Иргэдээс аймгийн Засаг даргад гаргасан өргөдлийг өргөдөл, гомдол хүлээн авах өрөө, бичгээр, биечлэн, 7045-2222 нээлттэй утас, 70452222.mn сайт, цахим хэлбэрээр авч хариуг иргэдэд хуулийн хугацаанд өгч ажиллаж байна.     

2016 оны 2-р улиралд мөнгөн тусламж, дэмжлэг хүссэн нийт 123 иргэнд 31091400төгрөгийн тусламж олгож шийдвэрлэсэн.

ХЗӨЧДТ ТББ -гийн санаачлагаар Мерси Кор ОУ-н байгууллагын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр
CLOUDNETWORK LLC
програмыг хийж гүйцэтгэв.

Г.Буянтогтох 1998 онд 20 жилийн хугацаатайгаар эзэмших эрхтэйгээр авсан. Гэтэл иргэн Мөнгөн нь аймгийн Засаг даргын 2014 оны 05-р сарын 13-ны өдрийн А/315-р захирамжаар уг газарт өмчлөх эрхийн гэрчилгээтэй болсон байна. Иргэн Мөнгөн нь уг газрыг 2015 онд бусдад буюу иргэн Ц.Баяр гэх хүнд худалдаалсан байна. Иймд сумын Засаг дарга бусдын эзэмшилд байсан газрыг бусдад давхардуулан олгосон тул Засаг даргын захирамжийг хүчингүй болгож өгнө үү.

П.Гантулга Албан тушаал : "Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Админ Утас : 70452222 2017 оны 10 сарын 26Бүртгэсэн :

Шилжүүлсэн: Д.Батсайхан Албан тушаал : "Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Засаг Дарга Утас : 70452002 2017 оны 10 сарын 26Удирдлагын заалт : Шийдвэрлэж хариу ирүүлнэ үү. Хэн рүү: Ц.Энхбаатар Албан тушаал: Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар-н Дарга Утас: 70454089

П.Гантулга Албан тушаал : "Увс Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар"-н Админ Утас : 70452222 2018 оны 03 сарын 19Хариу : Шийдвэрлэж иргэнд хариу өгсөн.


© 2013-2018 “Увс 70452222 ТӨВ”